POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En virtut del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de Dades Personals ia la lliure circulació d’aquestes dades Personals ( “RGPD”) a continuació, l’informem de la nostra Política de Privacitat:

 

1. EMPRESA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:
L’empresa responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal (les “Dades Personals“) és Manairó S.L, amb CIF núm B63120588 i domicili social al C / Diputació nº424 08013 Barcelona, ​​Espanya.

La present Política de Privacitat defineix el tractament que la Societat realitzarà de les Dades Personals que vostè, com a usuari (el “Usuari” o “Vostè“) del lloc web www.jordiherrera.es (el “Lloc Web“), està facilitant d’ manera lliure i informada per fer una reserva al Restaurant Manairó (el “Restaurant“), per tal d’enviar el seu currículum vitae a la Societat i / o sol·licitar la recepció de comunicacions comercials (tots ells referits conjuntament com els “Formularis“), que Manairó SL posa a la seva disposició.

 

2. FINALITATS I LEGITIMACIÓ PER A DUR A TERME EL TRACTAMENT:
Les Dades Personals de l’Usuari que es recapten a través dels Formularis disponibles al lloc web són recaptades per Manairó S.L amb les següents finalitats:

  1. Sol·licitar la reserva d’una taula al Restaurant.
  2. Enviar el seu currículum perquè sigui valorat per la Societat en processos de selecció.
  3. Rebre comunicacions comercials.

L’Usuari podrà revocar el seu consentiment, en cada comunicació comercial que se li faci arribar, o mitjançant l’exercici del dret d’oposició al tractament de les Dades Personals com s’estableix en l’apartat 5.

Manairó S.L recollirà únicament les Dades Personals que siguin necessaris per a, exclusivament, assolir la finalitat que vostè consenti de manera lliure, informada i inequívoca a través de l’acceptació de la present Política de Privacitat que accepta de manera expressa en els formularis.

En aquest sentit, i de conformitat amb el RGPD, és el seu consentiment exprés l’acció que legitima Manairó S.L el tractament de les seves Dades Personals.

 

3. VERACITAT DE LES DADES
L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a Manairó S.L qualsevol modificació de les mateixes. L’Usuari respondrà de la veracitat de les Dades Personals facilitades, eximint de tota responsabilitat a la Societat en no poder assolir la finalitat consentida.

 

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les Dades Personals es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

En el cas de les Dades Personals que ens faciliti a través de l’enviament del seu currículum, seran conservades durant un any, des de la data de l’última actualització. Transcorregut aquest període, sense que hagin estat actualitzats, les dades seran suprimits, llevat que ens indiqui el contrari.

 

5. DRETS DE L’USUARI EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES
L’Usuari té dret a (i) accedir a les seves Dades Personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les Dades Personals inexactes o, si s’escau, (iii) sol·licitar la seva supressió, (iv) sol·licitar la limitació del tractament de les seves Dades Personals, (v) oposar-se al tractament de les seves Dades Personals i (vi) sol·licitar la seva portabilitat.

L’usuari pot exercitar tots aquests drets, acreditant la seva identitat amb el DNI, a la següent adreça de correu electrònic info@manairo.com o per correu ordinari a la següent adreça:

Manairó S.L.
C / Diputació nº424 08013 Barcelona

 

6. SEGURETAT DE LES DADES
La protecció de la privacitat i les seves Dades Personals són molt importants per a Manairó S.L. Per això, la Societat manté els nivells de seguretat de protecció de Dades Personals d’acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que l’Usuari faciliti a través del lloc web.

Així mateix, Manairó S.L i els seus professionals es comprometen a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les Dades Personals d’acord amb el RGPD.

 

7. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de Dades Personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Manairó S.L, d’acord amb el que estableix la present Política de Privadesa i per a les finalitats indicades per l’Usuari.